34      03-04-'09

Du neuf sur Fedweb

 

Nieuw op Fedweb


Pensions du secteur public: pécule de vacances
Le Conseil des Ministres du 27 mars 2009 a approuvé un projet d'arrêté royal visant à augmenter de 4% les plafonds pour l'octroi d'un pécule de vacances aux pensionnés du secteur public. Plus sur Fedweb
Pensioenen van de overheidssector: vakantiegeld
De Ministerraad van 27 maart 2009 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de grensbedragen voor de toekenning van vakantiegeld aan de gepensioneerden van de openbare diensten met 4% verhoogt. Meer op Fedweb


bib.belgium.be: mise à jour trimestrielle
Le catalogue des bibliothèques fédérales s'enrichit de nouveaux titres et d'une nouvelle collection. Plus sur Fedwebbib.belgium.be: driemaandelijkse update
De catalogus van de federale bibliotheken wordt aangevuld met nieuwe titels en een nieuwe collectie. Meer op Fedweb


Mobilité: des entités fédérées vers le fédéral
Le Conseil des Ministres du 27 mars 2009 a approuvé un projet d'arrêt royal visant à permettre à un agent statutaire d'une entité fédérée d'être nommé par la mobilité interfédérale dans un service fédéral. Plus sur Fedweb
Mobiliteit: van de gemeenschappen en gewesten naar het federale niveau
De Ministerraad van 27 maart 2009 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarmee een statutaire ambtenaar van een gefedereerde entiteit via interfederale mobiliteit in een federale dienst kan worden benoemd. Meer op Fedweb


Médiateur fédéral: rapport annuel 2008
Les médiateurs fédéraux ont enregistré 5.500 nouveaux dossiers en 2008, soit 9% de plus qu'en 2007. Plus sur Fedweb
Federale ombudsman: jaarverslag 2008
De federale ombudsmannen hebben in 2008 5.500 nieuwe dossiers geregistreerd, ofwel 9% meer dan in 2007. Meer op Fedweb


Tâches auxiliaires ou spécifiques: SPF Intérieur

Le Conseil des Ministres du 27 mars 2009 a approuvé un projet d'arrêté royal fixant les tâches pour lesquelles des contractuels TAS peuvent être recrutés au SPF Intérieur. Plus sur Fedweb
Bijkomende of specifieke opdrachten: FOD Binnenlandse Zaken
De Ministerraad van 27 maart 2009 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de taken wijzigt waarvoor BSO contractuelen kunnen worden aangeworven bij de FOD Binnenlandse Zaken. Meer op Fedweb


eHR: formation de base
Les formations pour les gestionnaires de dossiers des organisations pilotes démarrent en avril. Plus sur FedwebeHR: basisopleiding
De opleidingen voor de dossierbeheerders van de proeforganisaties beginnen in april. Meer op Fedweb


Gestionnaires de dossiers: sélection annulée
Suite à un arrêt du Conseil d’Etat, Selor annule une sélection en cours. Plus sur www.selor.be
Dossierbeheerders: selectie geannuleerd
Ten gevolge van een arrest van de Raad van State, annuleert Selor de lopende selectie van dossierbeheerders. Meer op www.selor.be

 

Au Moniteur

 

In het Staatsblad


Tests linguistiques: annulation
Le Moniteur belge du 31 mars 2009 publie l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2001 relatif aux certificats de connaissances linguistiques, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2009.
Moniteur belge du 31 mars 2009


Taaltests: nietigverklaring
Het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009 publiceert de nietigverklaring van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 inzake de bewijzen van taalkennis, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 5 februari 2009.
Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009

 

Vos suggestions, questions, remarques, ... sont les bienvenues à l'adresse fedwebteam@p-o.belgium.be.

Je suggesties, vragen, opmerkingen, ... zijn welkom op fedwebteam@p-o.belgium.be.

Pour recevoir régulièrement Fedweb Light adressez votre demande par mail à fedwebteam@p-o.belgium.be

Pour supprimer votre abonnement adressez votre demande à fedwebteam@p-o.belgium.be avec en objet "suppression d'abonnement".

Inschrijven op Fedweb Light? Stuur een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be, met in de onderwerpregel "uitschrijven nieuwsbrief".